DABAF

GÜÇLÜ DERNEKLER İÇİN BİR ARADAYIZ

Tüzük

DOĞU ANADOLU BÜYÜK AİLE FEDERASYONU

BİRİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı, Renkleri ve Logosu

MADDE 1-

Federasyonun Adı        : “Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonu”

Federasyonun Merkezi                 :   Malatya’dır

Federasyon Kısa Adı                     :   DABAF’ tır.

Federasyon Renkleri ve Logosu :   Federasyon renkleri Turkuaz, Beyaz,’ dır. Logosu yönetim kurulu

tarafından belirlenir.  

MADDE 2-

Federasyonun Amacı:            Yetkili kamu, özel kurum ve kuruluşlardan sosyal ve ekonomik destek alan /veya yeterli destek alamayan tüm dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, sorunlarının çözümü konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak ve sosyal hayata katılmaları konusunda faaliyetler yapmak, bu konularla ilgili olarak çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı

1)       Dernekler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmaktır. Bu amaçlara uygun faaliyet gösteren derneklerin birlikte dayanışma içinde yardımlaşmalarını ve faaliyet yapmalarını sağlamak ve kaynakların ihtiyaç duyan daha fazla insana ulaşmasını, daha etkin ve verimli kullanılmasını temin  etmektir.  

2)      Sosyal hizmet, sosyal yardım, kültür, sanat ve spor alanındaki hizmetlerden yararlanan veya yaralanma ihtiyacı olan birey ve ailelere, süreç öncesi ve sonrası destekte bulunulmak. Dezavantajlı kesim olarak nitelendirilen bireylere yönelik olarak sunulan (koruyucu aile, evlat edinme, gönüllü aile veya geçici korunma statüsünde bulunan bireylere yönelik sosyo-ekonomik ve psiko sosyal destekler, kamu, özel veya yerel yönetimler tarafından sunulan bakım desteği, danışmanlık, rehberlik, kültür, sanat ve sportif faaliyetleri vb.) hizmetlerin kapsamını ve niteliğini arttırmaya yönelik ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürütmek. Bu hizmetlerden faydalanan/faydalanmış birey ve aileler arasında dayanışmanın artırılmasını, desteklenmesini, sosyal veya çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarının çözümlenmesini sağlamak. Kamu ve sivil toplum işbirliği ile politika üretilmesinde aktif rol oynamak, yasal hakların korunması ve geliştirilmesi konusunda resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişiler nezdinde her türlü girişimde bulunmaktır.

3)      Sosyal Politika, Sosyal hizmet, yardım ve desteklerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıp, koruyucu, önleyici ve destekleyici faaliyetlerde bulunmak. Çalışanlarının bu konularda eğitim ve farkındalığını artırmak için çalışmalar yürütmektir.

4)      Çeşitli nedenlerle ülkemize göç etmek zorunda kalan, vatansız veya geçici koruma statüsünde bulunan bireylerin sosyal uyumsuzluklarını giderecek her türlü faaliyette ilgili kuruluşlar ile iş birliği içinde olmak.  Bu konularda farkındalık oluşturmak, toplumsal bilincin ve sosyal uyumun güçlendirilmesi çalışmalarını desteklemektir.

5)      İnsan sağlığını ve özellikle gençliği tehdit eden zararlı alışkanlıklar, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı ile ilgili mücadele etmek, bu alanda toplumsal bilinç düzeyini arttırmaya ve önlemler almaya yönelik ilgili ve yetkili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak işbirliği yapmaktır.

6)      Bireylerin sağlıklı yaşaması, rehabilitasyonu ve yaşlanması için kültür, sanat, gezi, fiziksel hareketlilik ve sportif faaliyetler yaygınlaştırılmasını desteklemek, ruhen ve bedenen sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürdürmesi konusunda çalışmalar yapmaktır.

7)      Sosyal hizmet, sosyal yardım ve desteklere erişimde hakkaniyeti gözetmek herkes için eşit hizmet sunulmasını takip etmek ve bu konuda  sivil tolum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile  koordineli çalışmaktır.

8)      Her alanda üye dernekler aracılığıyla, bireyleri bilgilendirmek, hayatının kolaylaştırılmasını sağlamak, ülke kaynaklarının en iyi  ve  verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

9)      Sosyal hizmet ve yardım desteği alan bireylerin kurum bakımından ayrıldıktan sonra veya hizmetin sonlanmasından itibaren izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak, spor, sanat ve diğer alanlarda yetenekleri olan bireylerin desteklenmesine yardımcı olmak, hem toplum yaşamında hem de kurum bakımında olan bireylere rol-model olmalarını sağlamaktır. Koruma kararı ve/veya kurum bakımı sona eren gençlerin toplum, aile ve iş yaşamında karşılaşabileceği sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütmek ve bu çalışmalar sonucunda elde edilecek bilgiler ışığında raporlamalar ve istatistiki veriler oluşturmak, bu verileri koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesini katkı sağlaması amacıyla ilgili ve yetkili resmi kurum, kuruluşlarla paylaşmaktır.

10)  Devletin farklı Bakanlıkları ve kurumları tarafından verilen sosyal imkanlar konusunda bilgilendirilme yapmak ve bu haklara erişim konusunda çalışmaktır.

11)  Bireyin engeline, sağlığına, yeteneğine veya yaşına uygun kültür, sanat, spor, fiziksel aktivite, rehabilitasyon ve rekreasyon hizmetlerini almasını sağlamak bu konuda STK ve kamu kurumları ile koordineli çalışmaktır.

12)  Bireylerin entelektüel yapısına göre iş uğraş terapileri ve diğer sosyal aktiviteler yaptırmak veya ilgili kuruluşlarla birlikte hareket etmektir.

13)  Federasyonumuz yurt içinde ve yurt dışında  sosyal hizmet, sosyal yardım ve destekler ile kültür, sanat, spor alanındaki gelişmeleri takip ederek ülke menfaatine olan bütün bilgileri  kamuoyu ile paylaşır. Bu konuda halkımızı ve çalışanlarını bilgilendirmek amacı ile   sözel ve yazılı her türlü  ulaşım araçlarını kullanır, bu konuda gönüllüler oluşturmak ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük anlayışını yaygınlaştırmak için  çalışmalar yapar.

14)  Yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın ülkemiz ve kültürümüzle olan bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi, yaşadıkları ülkelerde toplumsal hayata katılımlarının teşvik edilmesi,siyasi karar alma mekanizmalarında sivil katılımın güçlendirilmesi, kampanya yürütme, lobicilik becerilerinin arttırılması, yönelik projeler hazırlayıp çalışmalar yürütür.

15)  Ülkemizde ya da diğer ülkelerde meydana gelen acil durum, doğal afet veya olağanüstü hallerde yetkili kurumlara gönüllülük çerçevesinde yardım ve destekte bulunur.

16)  Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş STK  ve  hizmet sunan kamu kurumlarına yol gösterecek çalıştay, sempozyum, kongre, kurs, organizasyon, kurultay, fuar gibi ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, katılmak ve bu etkinlikleri kamuoyu ile paylaşmak için yazılı ve görsel yayın ve programlar  yapar.

17)  Bu maksatla kurulmuş ve kurulacak federasyonlara, konfedarasyonlara, üst birliklere, platformlara  kurucu veya üye  olarak   amaçlarının gerçekleşmesine katkısı olan  her türlü sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak  kendi amaçları için faaliyet gösterir.

18)  Temsil ettiği dernekler adına duyuruda bulunur. Basın açıklaması yapar,

19)  Amacına uygun anket faaliyetlerinde bulunur. Bilimsel veriler alır saklar, yayımlar.

20)  Amacıyla ilgili yasaları, yönetmelikleri, hukuku inceler, irdeler sistemin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla, yasalarda yönetmeliklerde yapılması gereken maddeleri hükümet içerisindeki ilgili Bakanlıkla görüşür. Sistem lehine tekliflerde bulunur. Sistemin hukuki boyutlarını araştırır irdeler.

21) Federasyonun amaç edindiği hizmetler, insanlığın ortak tarihi tecrübesinden süzülüp gelen yüksek ahlaki, insani değerlerin her ortamda, her şartta ve herkes için savunulmasını amaçlayan bir gönül birliği platformu olup herkesin yararına açıktır, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

22) Federasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, organizasyon, konferans  ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak.

23) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için 5253 sayılı Dernekler Kanununun        26. Maddesinde yer alan tesisleri açmak.

24) Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek.

25) Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı bireyler yetiştirilmesini sağlamak. Gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere  burs vermek.

26) Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın almak.

27) Doğal afetler, ölüm, hastalık gibi durumlar, geleneksel  törenler (düğün, nişan, bayram, festival vb.) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak.

28) Bölgede bulunan sosyal hizmet ve spor tesisleri gibi yerlere imkanlar ölçüsünde yardımlar yapmak.

29) Uygun bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

30) Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek.

31) Ülkemizin milli ve manevi değerlerini ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla, uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

32) Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, 5253 sayılı Kanunun 10. Maddesinde yer alan kurum ve kuruluş, mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. 

33) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Federasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

34) Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

35)Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

36-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak.

37-Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer     Federasyonlar, konfederasyonlara veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlara üye olmak.

38-Federasyon, üyelerinin gelişimi için bilimsel akademi ve kurslar düzenlemek.

39-Federasyon üye derneklerin branş ve konuları ile ilgili alanlarda eğitim düzenler.

40-Federasyon üye derneklerin branş ve konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm resmi kurum kuruluş ile vakıflara proje başvurusunda bulunabilir.

Federasyon sosyal alanda faaliyet gösterir.

MADDE 3: Federasyonu Kuran Dernekler:

1-Malatya Yetiştirme Yurtlarindan Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği

2-Erzurum Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

3Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Derneği

4Muş Yetiştirme Yurdu Mezunları Derneği

5-Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik ve Koşulları*

MADDE 4-

Üyelik Koşulları: Federasyona katılmak için mevcut yasaların öngördüğü koşulları taşıyan, yasal formaliteleri yerine getiren, tüzüğünde yer alan kapsam, amaç ve hedeflerinde, Federasyon tüzüğünde belirtilen kapsam, amaç ve hedeflerle örtüşen ilgili düzenlemeler bulunan derneklerin, üyelik için yapacağı müracaatın, Federasyon yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ile gerçekleşir.

Üyelik başvurusunun yönetim kurulunca reddi kararına karşı itiraz hakkı ilk genel kurul’ da değerlendirilir.

Federasyon tüzüğünü kabul eden dernekler aşağıdaki belgeleri hazırlayarak üyelik için başvururlar. Başvuruda bulunacak olan derneklerin kuruluş tarihi itibariyle ilk olağan genel kurulunu yapmış olması

 ve genel kurul sonuç bildirimlerinin onaylı suretlerini göndermeleri gerekir.

 • Dernek genel kurulunda alınmış “Federasyonumuza üye olma” karar örneği,
 • Onaylanmış dernek tüzüğü,
 • Dernek çalışmalarının özetlendiği rapor,
  • Üyelik ödentisi,
  • Üye sayıları ve üye listelerinin Federasyon yönetim kuruluna bildirilmesi ile başvurusu gerçekleşir.
  • Üye aidatı genel kurulca belirlenir. Başvuru Federasyon yönetim kurulunca incelenir ve en geç 30 gün içerisinde karara bağlanarak sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

        5 kurucu derneğin yönetim kurulu asıl üyeleri, yönetim kurulu üye sayısına bakılmadan delege olarak üye kabul edilir.

 Her bir üyenin bir oy hakkı vardır.

Kuruluştan sonra üye olan dernekler 5 delege ile temsil olur.

 Üye sayılarına bakılmaksızın eşit olarak temsil edilir.

 MADDE 5-

Üyelerin Hakları*

Her üyenin (üye olan derneklerin), federasyon faaliyetlerine ve yönetime katılma, genel kurulda oy kullanma hakkı vardır. Delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Dernekler kendi genel kurullarında

seçtikleri delegeler vasıtası ile federasyon genel kurulunda temsil edilirler. Her dernek 5 delege ile temsil

edilir. Delegelerin görev süresi üyelikten çıkarılma işlemi gerçekleşmediği sürece bir sonraki genel

kurula kadar devam eder.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE 6-

Üyelerin Yükümlülükleri*

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat ödentileri yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir. Her mali yılın sonunda üye aidatlarının tamamı ödenir. Yönetim kurulu gelir gider tablosuna göre aidat miktarlarını genel kurula bildirir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, Federasyon tüzüğüne uymak ve Federasyona bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye Federasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Faaliyet yapma yükümlülüğü: Üye dernekler genel kurulda alınacak kararlar doğrultusunda federasyon adına kendilerine düşen faaliyetleri yıl içinde yapar

MADDE 7-

Üyeliğin Sona Ermesi*

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir:

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiçbir dernek Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Federasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. 1.       Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
 2. 2.       Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
 3. 3.       Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.
 4. 4.       Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. 5.       Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
 6. 6.       Federasyon üyeliğinden çıkarılan dernek genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.
 7. 7.       Genel kurulda 2/3 delegenin teklifi ile ‘Federasyon amaçlarına uygun hareket etmeyenler’.
 8. 8.       Sağlık alanında toplum ve kanunların ayıp saydığı kusurları işlemek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon malvarlığında hak iddia edemez. Ödemiş oldukları aidat ve ödentileri iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Federasyon Organları*

MADDE 8-

Federasyonun Zorunlu Organları;

Genel Kurul,

Yönetim Kurulu,

Denetim Kurulu,

Disiplin Kurulu,

Danışma ve Başkanlar Kurulu

MADDE 9-

Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel Kurul;

           Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üyelerinin beşte birinin (1/5 ) yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte

toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla

görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Federasyon üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.          Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 11-

Genel Kurulun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Genel Kurul üye Federasyonların belirlemiş olduğu delegelerden oluşur.

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.  

1-Federasyon organlarının seçilmesi.

2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi.

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5-Federasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması.

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.

7-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.

9-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

10-Federasyonun Konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması.

11-Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

12-Federasyonun fesih edilmesi,

13-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.

14-Federasyonun en yetkili organı olarak Federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması.

15-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 12-

Yönetim Kurulu Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu ( 7 ) yedi asıl ve ( 7 ) yedi yedek üye olarak genel kurulca 3 yıllığına seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan,

başkan Yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye

tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üye listesinde ilk sırada bulunan üyenin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-      Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.

2-      Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3-      Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

4-      Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

5-      Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

6-      Her faaliyet yılı sonunda Federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, genel kurulda sunmak.

7-      Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

8-      Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

9-      Federasyonun amaçları ve yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.

10-   Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

11-   Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır.

MADDE 13-

Başkanın Görev ve Yetkileri

1-      Federasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder.

2-      Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

3-      Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile Federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

4-      Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

5-      Federasyona ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

6-      Federasyonun yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

7-      Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

8-      Federasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

9-      Federasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

10-   Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

11-   Mevzuatta Federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

MADDE 14-

Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

 Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Federasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen

çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

MADDE 15-

Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri İle Disiplin Cezaları

Disiplin kurulu, genel kurul tarafından üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Seçim sonrasındaki ilk toplantıda asil üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler.

Disiplin kurulu üyeler ve delegelerle ilgili olarak genel kurul veya yönetim kurulu tarafından kendisine

 intikal eden konularda gerekli incelemeleri yapar, tüzük şartlarına uyup uymadığını inceler ve aykırılık halinde tüzükte öngörülen disiplin cezalarının uygulanması hakkında kararını yönetim kuruluna sunar. Disiplin kurulu denetim kurulundan sonra en yüksek karar organı olup, genel kurula karşı sorumludur.

Disiplin Cezaları

 1. 1.       Yazılı uyarma,
 2. 2.       Yazılı ikinci uyarma,
 3. 3.       Kesin ihraca ilişkin görüşlerini yönetim kuruluna bildirirler

Disiplin Cezalarının Hüküm ve Sonuçları

 1. 1.       Uyarma cezası yönetim kurulunun tasdiki ile tekemmül eder ve bu ceza için itiraz edilemez.
 2. 2.       Üyelikten tamamen çıkarma disiplin kurulunun teklifi, yönetim kurulunun tavsiyesi ve genel kurulun onayı ile kesinleşir.

MADDE 16-

Danışma ve Başkanlar Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Danışma Kurulu;

Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli konularda federasyon amaçları konusunda katkılarından dolayı yararlanılan ve daha etkin çalışmak konusunda yardımcı olabilecek olan kişilerden danışma kurulu ya da danışmanlar seçilebilir. Bu suretle seçilenlerin çalışma usulünü yönetim kurulu belirler.

Başkanlar Kurulu;

Üye derneklerin başkanlarından oluşur. Federasyon Genel Başkanı Başkanlar Kurulunun da başkanıdır. Toplantıları ayda bir kere veya gerek görülen zamanlarda yapar. Başkanlar Kurulu toplantılarına Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri katılabilirler. En az üç bağlı derneğin yazılı başvurusu veya genel başkanın çağrısı ile olağanüstü olarak toplanırlar.

MADDE 17-

Federasyon Görevlileri ve Ücretleri

Federasyon hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla

yürütülür.

Ferderasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret

ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki

üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit

olunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Federasyonun Gelirleri*

MADDE 18-

Federasyonun Gelir Kaynakları

Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-      Üye aidat: Üye giriş ödentisi 100 TL, üyelerden aylık olarak 10 TL aidat alınır. Yıllık olarak da 120 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-      Derneklerin ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-      Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor müsabakaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

4-      Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler.

5-      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-      Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-      Diğer gelirler.  

MADDE 19-

Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri*

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

MADDE 20-

Federasyonun İç Denetimi

Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 21-

Sandık Kurma*

Federasyon sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

MADDE 22-

Defter ve Kayıtlar

Federasyonumuz aşağıda yazılı defterleri tutarlar. 

Federasyonun Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Defter tutma esasları;

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Federasyon, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

       Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 23-Gelir ve gider belgeleri;

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” Federasyon tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*

Madde 24- Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Federasyon Beyannamesi” Federasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Federasyon başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü      *

Madde 25-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Federasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında Federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma*

Madde 26- Federasyon, gerekli gördüğü yerlerde Federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Federasyon genel kurulunda temsil edilmez.

Federasyonun Borçlanma Usulleri    

Madde 27- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

       Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

       Madde 28-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

       Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

       Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

      Madde 29-Genel kurul, her zaman Federasyonun feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Federasyon

adında Tasfiye Halinde “Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonu ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip Federasyona devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

         Hüküm Eksikliği

       Madde 30– Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda Federasyon organları oluşturulana kadar, Federasyon temsil edecek ve Federasyon ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.         

       Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :                               Görev Unvanı              :

1: Mehmet ÇOLAK                            Geçici Başkan            : 

 Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (T.C:23906334550)

2:Ferzende EMRE                               Kurucu Üye                : 

Muş Yetiştirme Yurdu Mezunları Derneği (T.C:21410531366)

3:Erkan KÜÇÜKÖNER                        Kurucu Üye                : 

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (T.C:34456063562)

4:Recep CİRİK                                       Kurucu Üye                : 

Ağrı Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği  (T.C:22225192612)

5:Savaş ASLAN                                    Kurucu Üye                : 

Erzurum Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (T.C:44878195758)

*  İş bu Federasyon tüzüğü (30) madde (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Not:(*) Yıldız ile işaretli madde veya bölümler tüzükte bulunması zorunlu hususlardan değildir. Bu tüzükte yer alan kırmızı renkle ve altı çizili yazılanlar Mevzuata aykırı olmamak şartıyla değiştirilebilecek hususlardır. Kuruluşu eski olan ve tüzüğünü tamamen değiştirecek derneklerde “Geçici yönetim kurulu üyeleri” yerine “mevcut yönetim kurulu” yazılır.)