2828 sayılı kanunun Geçici 16.maddesinin 1.fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 08.09.2022 tarih ve 2022/65 E. – 2022/102 K.sayılı kararıyla oyçokluğuyla İPTAL etmiştir.
Bu karar
2-Anayasa Mahkemesinin bu kararı kabul edilebilir değildir. Şöyle ki
Anayasanın 10.maddesinin 3.fıkrasında “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” denilmektedir,
Anayasanın 41.maddesinin 2.fıkrasında “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” denilmektedir.
Bu nedenlerle verilen karar alenen Anayasanın ilgili maddelerine ve uluslararası mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.
3-2828 sayılı kanunun Geçici 16.maddesinin 1.fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde ek 1 inci maddede yer alan istihdam hakkından maddede belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler.” denilmektedir.
Bu maddenin getiriliş amacı devlet korumasında yetişen ve 18 yaşından sonra ihraz ettikleri unvanlara atanmayarak daha alt düzey unvanlara atanan kişilerin uğradığı haksızlığı sona erdirmektir.
Emsallerine nazaran hayata birçok yönden geride başlayan bizlere pozitif ayrımcılık yapılması makul temellere dayanmaktadır. Oysa ki Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu yukarıdaki karar ile devlet korumasında yetişen kişiler bir kez daha mağdur edilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin değerli üye bu kararı verirken hak ihlali ve ayrımcılık olacağı gerekçeler ile oy çokluğu ile kaldırılması kararının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yeniden düzenlenerek daha kapsayıcı ve hak ihlallerini engelleyecek şekilde mağduriyetleri giderecek bir çalışma yapmalarını temenni ederiz
Anadolu Büyük Aile Federasyonu Yönetim

By admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir